İSTİHDAMIN KADINCASI: Ücretsiz Aile İşçisi, Evkadını ve Enformel İşgücü

Almanak 2009Kadınların çalışma yaşamındaki yerine ilişkin gelişmelerin tanımlanması ve analiz edilmesi, hem politika yapıcıların hem de sosyal bilimcilerin temel ilgi alanlarından biri olageldi. Dünya ekonomisindeki konjonktürel yapısal değişimler ve her bir ülkede yaşanan öznel dönüşümler; kadınların ekonomik aktivitelerini ve istihdam içindeki yerlerini yakından etkilemekle kalmadı, aynı zamanda bu ilişkiyi radikal bir şekilde değişime uğrattı. İşgücü piyasaları esnekleşme temelinde yeniden yapılandı; klâsik mavi-yakalı ve güvenceli işler yerlerini giderek yarı-zamanlı ve güvencesiz işlere bıraktı. Buna bağlı olarak kadınlar, emek piyasasına artan oranda girmeye başladı. Bu değişimin kadınlar açısından ne anlama geldiğini açıklamaya çalışmak ve kadın emeğinin içinde bulunduğu durumu görünür kılabilmek anlamlı bir çaba olacaktır.

Bu yazının amacı, Türkiye’de kadın istihdamının genel çerçevesini çizmek ve bu istihdamı değiştirmeyi amaçlayan politikaları yine varolan istihdam yapısı içinde analiz etmektir. Çalışma yaşamında kadının yerine ilişkin genel görünümün en başat özellikleri, kadınların ücretsiz aile işçisi, evkadını ve enformel işgücü olmalarıdır. Daha sonra, enformelleşme sürecinin ortaya çıkardığı bir olgu olarak taşeronlaşmayla birlikte sayıları artan küçük ölçekli işletmelerde; kayıtdışı ve ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınlar örneğine odaklanılmaktadır. Bu perspektişe konfeksiyon üretiminde kadın emeğinin hangi yollarla görünmez kılındığı incelenmektedir. Yazının son bölümü ise; kadınların çalışma yaşamında varolan durumlarını değiştirmeyi ve onlara eşitlik getirmeyi hedeşeyen yasa ve politikaların incelenmesine ayrılmıştır. 

Almanak Bilgiler

  • Yazar: Saniye Dedeoğlu
  • Yıl: 2009
Ara...

AYRINTILI ARAMA

  • Etiketler
  • Kategori
  • Yazar
  • Yıl

Üye Giriş